ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


1. Γενικές αρχές

1. Προώθηση των σκοπών της οργάνωσης μέσω της υλοποίησης έργων που αφενός θα βελτιώνουν την ζωή των τοπικών κοινωνιών και αφετέρου θα προβάλλονται οι ΜΧΣ ώστε να μπορούν να συνεχίζουν και να πολλαπλασιάζουν τις δράσεις τους.

2. Υιοθέτηση ισότιμων όρων έναρξης συνεργασίας για όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες που διακατέχονται από την ιδεολογία που πρεσβεύουν οι ΜΧΣ.

3. Συμμετοχή των ενδιαφερομένων πολιτών (μηχανικών ή μη) στα προγράμματα και στις ομάδες εργασίας πριν την οριστική ένταξη στην Oργάνωση.

4. Προβολή έργου μόνο μετά την ολοκλήρωσή του. Δυνατότητα προβολής έργου κατά την διάρκεια εκτέλεσης μόνο για την εξεύρεση πόρων.

5. ¶μεση σύνδεση και ταύτιση της διαδικασίας παραγωγής έργου με την διαδικασία ανάδειξης οργάνων διοίκησης.


2. Μέλη

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση εγγραφής στο email . Η αίτηση πρέπει να αναφέρει πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Κριτήριο εγγραφής αποτελεί:
- η συμμετοχή για 1 έτος στις Ομάδες Εργασίας,
- ή/και η ετήσια συνδρομή 20 ευρώ.
Η συνδρομή κατατίθεται στο λογαριασμό Alpha Bank 123-00-2002-006018, IBAN GR57 0140 1230 1230 0200 2006 018 με αναγραφή του ονόματος του καταθέτη.
Η απόδειξη είσπραξης παραλαμβάνεται από το συντονιστικό γραφείο των ΜΧΣ.


3. Ομάδες Εργασίας

Έχουν σαν αντικείμενο την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και την δημιουργία προυποθέσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων. Οι ομάδες εργασίας συγκροτούνται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων για προσφορά εθελοντικής εργασίας. Ορισμένες από τις ομάδες εργασίας η διάκριση των οποίων έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα είναι:
- Φράγματα
- Συγκοινωνιακά έργα
- Λιμενικά έργα
- Ύδρευση - Αποχέτευση
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Αρδευτικά έργα
- Κτιριακή ανάπτυξη
- Φυσικό περιβάλλον
- Ανθρωπογενές περιβάλλον
- Επείγουσα Τεχνική Βοήθεια
- Εκδηλώσεις


4. Δράσεις

α) Τεχνικά έργα
Πρόκειται για τα πολυπλοκότερα, δυσκολότερα και τα πλέον χρονοβόρα έργα τα οποία περιέχουν αυξημένο ρίσκο, και υψηλό προυπολογισμό. Για κάθε έργο ορίζεται ο συντονιστής, ο οποίος θα πρέπει να είναι εταίρος στους ΜΧΣ. Το συντονιστή πλαισιώνει η αντίστοιχη ομάδα εργασίας. Με την ολοκλήρωση η προβολή του έργου γίνεται από το συντονιστή και την ομάδα εργασίας και όχι από τη διοίκηση.

β) Μελέτες-Σεμινάρια-Επιβλέψεις
Πρόκειται για μικρότερες δράσεις που δύναται να αναληφθούν αυτοτελώς από τους ΜΧΣ, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Συντονιστής ορίζεται από τους εταίρους ή τις ομάδες εργασίας. Η δράση επίσης προβάλλεται από την ομάδα εργασίας.

γ) Επείγουσα τεχνική βοήθεια
Πρόκειται για συλλογική δράση σε περιπτώσεις μεγάλων ανθρωπολογικών και φυσικών καταστροφών όπως σεισμοί, πλημμύρες κλπ.


5. Επίτιμα Μέλη

Ορίζονται φυσικά πρόσωπα εντός και εκτός των ΜΧΣ που προσέφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα σημαντικές υπηρεσίας στα πλαίσια της υλοποίησης συγκεκριμένων έργων και επέδειξαν σημαντικό ήθος.


6. Χορηγοί

Ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, είτε σε ετήσια βάση ενισχύουν τους ΜΧΣ, είτε συμβάλλουν οικονομικά στην υλοποίηση συγκεκριμένου έργου.


7. Εταίροι

Εταίροι δύναται να γίνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν 3ετή συνεχή παρουσία στις ομάδες εργασίας και έχουν διακριθεί για την δραστηριοποίηση και τον ενθουσιασμό τους. Εταίροι δεν εγγράφονται Μέλη που συνεισφέρουν μόνο την ετήσια συνδρομή.


8. Διοίκηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) συγκροτείται από εταίρους και ο ρόλος του είναι καθαρά συντονιστικός. Κριτήριο συμμετοχής στο ΔΣ είναι η σημαντική προσφορά και διάκριση στα πλαίσια παραγωγής έργου. Μέλη του δύναται επομένως να είναι συντονιστές των δράσεων α και β οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα διαδοχικά και εκ περιπτροπής.
Καθήκοντα προέδρου αναλαμβάνουν επίσης διαδοχικά και εκ περιπτροπής συντονιστές των τεχνικών έργων και μόνο μετά την αποπεράτωση αυτών.
Ως χρόνος εναλλαγής και ανανέωσης μελών ΔΣ ορίζονται τα 2 έτη.