ΕΛΛΑΔΑ - ΚΙΝΑ


Αναγνωριστική μελέτη ανάπτυξης μικρών υδροηλεκτρικών (ΜΥΕ)
στην Ελλάδα


Οι ΜΧΣ σε συνεργασία με το κινεζικό ινστιτούτο Hangzhou Regional Centre for Small Hydro Power (HRC) εκπόνησαν μελέτη αναγνώρισης του Ελλαδικού χώρου ως προς τις δυνατότητες ανάπτυξης ΜΥΕ.

Προκαταρκτική εκτίμηση των ΜΧΣ ήταν ότι οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι στην Ελλάδα και η γεωμορφολογία του εδάφους αποτελούν θετικά δεδομένα για την κατασκευή πολυάριθμων μικρών φραγμάτων και την λειτουργία μικρών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανάπτυξη τους εντάσσεται στο πλαίσιο αναζήτηση ήπιων μορφών ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ταυτόχρονης μείωσης της καύσης λιγνίτη και πετρελαίου για ενεργειακούς σκοπούς.

Η μελέτη σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει:

- Εντοπισμό θέσεων εγκατάστασης σε εθνική κλίμακα.

- Εξέταση βιωσιμότητας των έργων.

- Αξιολόγησης της διεθνούς εμπειρίας

- Ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις δυνατότητες που προσφέρονται.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν είναι δόκιμη η κατασκευή τουλάχιστον 130 ΜΥΕ με συνολική ισχύ πάνω από 500 MW και παραγωγή ενέργειας περίπου 2500 GWH ετησίως.

Ελπίζουμε ότι η αξιοποίηση των στοιχείων της μελέτης θα συμβάλει στην σταδιακή ανάπτυξη των ΜΥΕ στην Ελλάδα με απώτερο στόχο την αποτροπή περαιτέρω καταστροφής του περιβάλλοντος μέσω της εξάντλησης των ορυκτών καυσίμων και της καύσης τους