ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

Οι Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα (ΜΧΣ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη παροχή τεχνικής βοήθειας σε μη ανεπτυγμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που έχουν συντελεσθεί μεγάλης έκτασης φυσικές και ανθρωπολογικές καταστροφές.

Δεν πρόκειται επομένως για μια οργάνωση ανθρώπων που σχετίζονται αποκλειστικά με τη τεχνολογία αλλά μια οργάνωση ανθρώπων ευαισθητοποιημένων πάνω σε προβλήματα που αφορούν όλους μας.

Ως Έλληνες Μηχανικοί Χωρίς Σύνορα οι δράσεις μας υπηρετούν τον άνθρωπο και τη φύση,

 • σε κοινωνίες όπου το κράτος αδυνατεί να κατασκευάσει τα απαραίτητα έργα υποδομής και δίκτυα κοινής ωφελείας (στέγαση, ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, άρδευση, φράγματα κλπ),

 • σε περιοχές που έχουν συντελεσθεί σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστροφές περιβάλλοντος, ηφαιστειακές εκρήξεις, τυφώνες, ομαδικά τεχνολογικά ατυχήματα, εμπόλεμες συρράξεις,

 • σε παγκόσμια κλίμακα όπου ο ανθρώπινος παράγοντας με τη ρύπανση του περιβάλλοντος απειλεί την ίδια τη ζωή και την επιβίωση του πλανήτη (φαινόμενο θερμοκηπίου, καταστροφές όξινης βροχής, μείωση στοιβάδας όζοντος κλπ).
 • ENGINEERS WITHOUT BORDERS - GREECE

  Engineers Without Borders-Greece (EWB-Greece) is a Non Governmental Organisation (NGO), which aims at providing technical assistance in developing regions and regions struck by extensive natural and man-made disasters.

  EWB-Greece is not an organisation consisting exclusively of technical experts but of socially aware people who work towards the solution of problems that concern us all.

  Greek Engineers Without Borders undertake actions to protect humankind and nature:

 • in societies where the administration is unable to construct the necessary infrastructure projects and utility networks (buildings, water supply, sewerage, roads, irrigation, dams),

 • in regions hit by earthquakes, floods, fires, environmental disasters, volcanic eruptions, hurricanes, technological accidents, armed conflicts,

 • on an international scale where humankind threatens its own existence and survival on the planet with the pollution it causes (greenhouse effect, acid rain, ozone-layer depletion).